قيري است كه از طريق انجام فرآيند اكسيدآسيون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحدهاي قيرسازي به دست مي آيد به نحوي كه درجه نفوذپذيري (نوعي آزمايش براي تعيين مقدار سفتي قير) آن بين ۱۰ تا ۲۰ باشد.

كاربرد :
استفاده در لوله های زيرزمين به عنوان ضد زنگ و ضربه گير استفاده می شود.

10-20