کاربرد امولسیون های قیری

در حال حاضر امولسیون های قیری بر حسب مورد در کلیه کارهای آسفالتی گرم و سرد، انواع آسفالت های حفاظتی ، اندود نفوذی وسطحی

و تثبیت خاک به کار می روند. موارد کاربرد امولسیون های قیری به شرح زیر می باشد:

-   مخلوطهای آسفالتی گرم

-   مخلوطهای آسفالتی سرد

-   آسفالت مخلوط در محل

-   اسفالتهای حفاظتی و آب بندی

-   آسفالت سطحی یک لایه ای

-   آسفالت سطحی چند لایه ای

-   اندود آب بندی با مصالح سنگی

-   اندود آب بندی با ماسه

-   ماکادام نفوذی با فضای خالی کم و زیاد

-   قیر پاشی ها

-   اندود سطحی بدون سنگدانه

-   اندود نفوذی برای سطوح قابل نفوذ

-   اندود سطحی

-   غبار نشانی

-   مالچ پاشی

-   پر کردن ترکها

-   تعمیرات و لکه گیری فوری و غیر فوری

کاربرد عمومی امولسیون های قیری

هر یک از انواع امولسیون های قیری بمنظور مصارف خاصی طراحی می شوند که بطور مشروح در ذیل بیان می شوند.

–    امولسیون های قیری تند شکن

این نوع امولسیون های قیری با مصالح سنگی به سرعت واکنش نشان داده و از حالت امولسیون به قیر تبدیل می شوند. امولسیون های

قیری تند شکن عمدتا در عملیات قیر پاشی ، مانند اندود آب بندی با مصالح سنگی، آب بندی با ماسه، آسفالت های سطحی و ماکادام

نفوذی مصرف می شوند. برای عملیات اجرایی مذکور می توان از امولسین های قیری  RS-1 ، RS-2 ، HFRS-2 ، CRS-1 ، CRS-2 استفاده

کرد. امولسیونهای قیری تند شکن RS-2 ، CRS-2 بعلت کند روانی زیاد در سطح راه جاری نمی شوند.

-     امولسیون های قیری کند شکن

این نوع امولسیون های قیری برای مخلوط کردن با مصالح سنگی درشت دانه طراحی می شوند ، زیرا بلافاصله پس از تماس با سنگدانه ها

شکسته نمی شوند، لذا مخلوط آسفالتی تهیه شده با آنها برای چندین دقیقه کارایی لازم را خواهد داشت. این نوع امولسیون های قیری بطور

گسترده ای در کارخانه های آسفالت سیار استفاده می شوند و عمدتا برای تهیه  مخلوط های آسفالتی سرد کارخانه ای طراحی می گردند.

امولسیون های قیری CMS با کندرانی زیاد در سطح راه روان نمی شوند.

تفاوت اساسی امولسیون قیری آنیونیک کندشکن نوع (HFMS ) با سایر امولسیون های قیری کندشکن، مشخصه شناوری زیاد آن می باشد

که در آزمایش شناوری بر روی باقیمانده قیر حاصل از تقطیر طبق روش استاندارد (ASTM:D139 یا AASHTO:T50 ) ، اندازه گیری می شود.

-     امولسیون های قیری دیرشکن

امولسیون های قیری دیر شکن برای تهیه مخلوط آسفالتی پایدار طراحی می شوند، یعنی پس از تماس امولسیون قیری با مصالح

سنگی ، پایداری زیادی خواهند داشت.این گروه امولسیونها با مصالح سنگی با دانه بندی پیوسته و درصد ریزدانه زیاد به کار می روند این

نوع امولسیون های قیری کارایی طولانی مدت دارند. بگونه ای که از مخلوط شدن کامل آنها با مصالح سنگی با دانه بندی پیوسته اطمینان

حاصل می شود. همه امولسیون های قیری دیر شکن کندروانی پایینی دارند و می توان آنها را با آب رقیق کرد. امولسیون های قیری

دیرشکن رقیق شده را می توان در عملیات اجرایی اندود سطحی، آب بندی و پوشش سطح روسازی و غبارنشانی راههای خاکی و

شنی بکار برد. انعقاد ذرات قیر این امولسیونها کاملا به تبخیر آب آن بستگی دارد. لذا اگر در مخلوط هایی مانند دوغاب آببندی بکار می

روند و لازم است که سرعت شکست تندتر باشد، می توان سیمان پرتلند یا آهک هیدراته به آن اضافه نمود. این امولسیون های قیری در

مخلوط های مصالح سنگی با دانه بندی پیوسته، اساس قیری، تثبیت خاک، مخلوط های آسفالت سطحی و دوغاب آببندی (اسلوری

سیل) مصرف می شوند.