قيري است كه از طريق انجام فرآيند اكسيدآسيون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد هاي قيرسازي به دست مي آيد به نحوي كه درجه نفوذپذيري (وعي آزمايش براي تعيين مقدار سفتي قير) آن بين ۳۰ تا ۴۰ باشد.

كاربرد :
استفاده درراهسازی در مناطق گرم استوايی بکار برده می شود.

30-40