چاپ و نقشه پهنه بندی PG در کشور با توجه به داده های هواشناسی کشور از سالهای (۱۳۸۶-۱۳۷۶) اولین بار توسط شرکت نفت پاسارگاد صورت گرفته است. لذا با توجه به گرم شدن تدریجی هوا، شرکت آدیکو نسبت به ارائه پهنه بندی PG جدید و به روزتر اقدام کرده است که سنوات یازده سال اخیر (۱۳۹۳-۱۳۸۲) را از سازمان هواشناسی کشور استخراج پنه بندی نموده است.
شایان ذکر ست که گرم شدن هوا در سالهای اخیر سبب تغییر PG58 -28 به PG58 -22 شده است. این شرکت کلیه پی جی های مورد نیاز کشور را در گریدهای مختلف از PG58 -28 الی PG 70 -10 تولید می نماید که آنالیز های مربوطه بشرح ذیل جهت بهره برداری استفده مشتریان گرامی ارائه می شود.

pg

نمونه نتایج آزمون

PG 64-22

Examination-Report1

PG 58-22

Examination-Report2