انتخاب و مصرف امولسیون های قیری

امولسیون های قیری تقریبا برای کلیه مواردی که قیرهای محلول استفاده می شوند، کاربرد دارند. علاوه بر این، دامنه مصرف آنها گسترده تر

از قیرهای محلول است، بطوریکه موارد خاصی هم وجود دارد که استفاده از قیرهای محلول امکان پذیر نیست. البته این بدان معنی نیست که

امولسیون های قیری را می توان بدون بررسی و بطوراتفاقی بکار برد، بلکه کاربرد مفید، موثر و قابل قبول آنها مستلزم انتخاب امولسیون های

قیری متناسب با شرایط اجرای کار می باشد

در انتخاب امولسیون قیری ابتدا باید نوع عملیات اجرایی را که از این امولسیون قیری مصرف می شود، مورد توجه قرار داد بعنوان مثال لازم است

مشخص گردد امولسیون قیری در کدام یک از موارد مانند آسفالت سطحی، آسفالت سرد مخلوط در محل، آسفالت سرد کارخانه ای، اندود

سطحی، اندود نفوذی و یا کارهای تعمیراتی استفاده خواهد شد. بعد از تعیین نوع عملیات اجرایی سایر متغیرهای پروژه باید مورد بررسی قرار

گیرد.

سایر عوامل مؤثر در انتخاب امولسیون های قیری

عوامل دیگری که در این انتخاب مؤثرند عبارتند از:

-   شرایط آب و هوا در طول اجرای عملیات (انتخاب نوع امولسیون قیری، طرح اختلاط، تجهیزات و روش اجرای کار به شرایط آب و هوایی حین اجرا بستگی دارد)

-   نوع مصالح سنگی مصرفی

-   وسایل و تجهیزات موجود

-   موقعیت جغرافیایی اجرای پروژه (فاصله حمل و امکان تهیه آب)

-   نحوه هدایت آمد و شد

-   شرایط زیست محیطی

-   خصوصیات چسبندگی مصالح سنگی و امولسیون های قیری

نتیجه مطلوب در هر ترکیب امولسیون- مصالح سنگی به مقدار قابل ملاحظه ای به بارهای الکتریکی سطح ذرات قیر و مصالح سنگی بستگی

دارد. اگر بارهای الکتریکی همنام باشند، در این صورت احتمال ایجاد چسبندگی خوب کاهش می یابد و بلعکس اگر بارهای الکتریکی غیر

همنام باشند، احتمال ایجاد چسبندگی خوب افزایش خواهد یافت. بار الکتریکی غالب در سطح دانه های مصالح سنگی تا حدود زیادی برای

انتخاب نوع امولسیون قیری آنیونیک یا کاتیونیک می تواند تعیین کننده باشد.

در انتخاب نوع امولسیون قیری نه تنها استفاده از راهنمایی های کلی لازم بلکه انجام آزمایشهای آزمایشگاهی ضروری به طور جدی توصیه می

شود، زیرا جایگزین مناسب دیگری در مقابل ارزیابی آزمایشگاهی امولسیون های قیری و مصالح سنگی مصرفی وجود ندارد. برای دستیابی به

بهترین مخلوط مورد نظر باید انواع مختلف امولسیون قیری و مقادیر متفاوتی از آن را با مصالح سنگی آزمایش نمود.

برای حصول نتیجه مطلوب از کاربرد امولسیون های قیری لازم است موارد ذیل رعایت گردد.

۱-    انجام آزمایشهای آزمایشگاهی بر روی مصالح سنگی و امولسیون قیری مصرفی

۲-    رعایت اکید مشخصات فنی و راهنمایی های ذکر شده در مورد نحوه مصرف امولسین های قیری

۳-    دقت در حمل و نگهداری امولسیون های قیری به منظور جلوگیری از آلوده شدن آنها ، نشست ذرات قیر یا انعقاد زودهنگام آنها

۴-    مشاوره با سازندگان امولسیون های قیری در شرایطی که مسایل و مشکلات خاصی رخ می دهد.

راهنمای انتخاب محصول
قیرهای امولسیونی و محلول کاربردهای مختلف و متعددی در راهسازی دارند که طبق جدول ذیل کاربرد هر کدام ارایه گردیده است. بدیهی است کارشناسان این شرکت آمادگی دارند در این زمینه راهنمایی تکمیلی را ارایه دهند.

نوع محصول         

 ردیف                               کاربرد  

 تندشکن
(CRS1 )

 ۱

 اندود سطحی (tack coat )

 ۲

 آسفالت سطحی (chip seal )

 ۳

ماکادام نفوذی (بافضای خالی کوچک)Penetration Makadam Dense Graded

 تند شکن
(CRS2 )

 ۴

 سیل کت (Seal Coat )

 ۵

 آسفالت سطحی چند لایه (Surface Dressing )

 ۶

 ماکادام نفوذی (با فضای خالی بزرگ)(Penetration Makadam Open Graded )

کندشکن
(CMS2 )

 ۷

 اندود آببند (Fog Seal)

۸

 درزگیری (Asphalt Sealers )

۹

راهداری فوری رویه های آسفالتی (Immediate Maintenance )

۱۰

 راهداری دورهای ( نگهداری آسفالت سرد) (Stockpil Maintenance Mixes )

 دیر شکن
(CSS1 )

۱۱

 تک کت (Tack Coat )

۱۲

 اندود نفوذی (Prime Coat )

۱۳

 اندود آب بند ( Fog Seal )

۱۴

 آسفالت سرد کارخانه ای (Cold Mix Asphalt)

۱۵

 درزگیری (Asphalt Sealers )

۱۶

 آسفالت لایه نازک ( Slurry & Micro Surfacing )

۱۷

 بازیافت سرد ( Cold Recycling )

۱۸

 مالچ پاشی ( تثبیت شنهای روان ) (Mulching )

۱۹

 غبار نشانی  (Dust Palliative )

ام سی ۷۰ (MC70 )

۲۰

اندود نفوذی برای بیس با دانه بندی پیوسته ( فضای خالی کم)(Primecoat )

ام سی ۲۵۰ (MC250 )

۲۱

اندود نفوذی آسفالت سرد (Cold Mix Asphalt & Road Mix – Prime Coat )