بازدید مدیرکل راه و شهر سازی استان آذربایجان شرقی جناب آقای مهندس توحید اخلاقی از واحدهای شرکت آذر دوام یول