تقدیر وزیر محترم راه و شهرسازی از شرکت آذر دوام یول در نخستین نمایشگاه راهسازی ، راهداری ، حمل و نقل و صنایع وابسته

تقدر وزیر محترم راه و شهرسازی از شرکت آذر دوام یول در نخستین نمایشگاه راهسازی ، راهداری ، حمل و نقل و صنایع وابسته